วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประกาศเลื่อนงานสมโภช 1000 ปี หลักเมืองเพชรบูรณ์

     ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ตามประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.5/ว 1212 เรื่องมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

    เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้พิจารณาติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเพื่อปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานสมโภช 1000 ปี  หลักเมืองเพชรบูรณ์ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ ที่ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 มีนาคม 2563 นี้ ไปก่อน เนื่องจากปีสมโภช ยังมีเวลาในการจัดได้อีกคาดว่าน่าประมาณเดือนพฤษภาคม สถานการณ์คงจะดีขึ้น จึงขอเรียนประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก แต่เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของทางจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จากสถานการณ์โรค COVID-19   ที่กำลังเป็นปัญหาในขณะนี้


                                                                               ดร.เสกสรร  นิยมเพ็ง
                                                                         นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์                                                           

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน