วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ออกแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเป้าหมายภายในชุมชน

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สถานที่ประชุมในเขตเลือกตั้งที่ 2 ชุมชนที่ 1 , 6 , 7 , 8 , 9 และ ชุมชนที่ 17 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ร่วมมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมให้ความรู้ถึงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

   สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน รวมจำนวน 50 คน เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความใกล้ชิดกับประชาชนทุกระดับ โดยมีภารกิจเพื่อประสานงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐาน คือ หน้ากากอนามัย แบบผ้า ในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยในชุมชน ทั้งนี้มีการให้คำแนะนำถึงวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อนำไปขยายผลให้ความรู้วิธีการป้องกันตนเองภายในชุมชนต่อไป
   
   สำหรับหน้ากากอนามัย ที่มอบให้ผลิตโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นหน้ากากแบบผ้าที่สามารถป้องกันฝุ่นและควันได้ดี ทั้งยังช่วยกันน้ำมูกหรือน้ำลายขณะไอ หรือจามได้ ข้อดีของหน้ากากอนามัยแบบผ้า คือ สามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดทำหน้ากากอนามัยและจัดทำเจลล้างมือ เพื่อขยายผลให้กับประชาชนและนักเรียนในสังกัดเทศบาลอีกด้วย

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ออกแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเป้าหมายภายในชุมชน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ออกแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเป้าหมายภายในชุมชน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ออกแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเป้าหมายภายในชุมชน

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ออกแจกหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเป้าหมายภายในชุมชน

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปภาพทั้งหมด