วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

----------------------------

                ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) มีมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
                เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย