วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

แก้ไขโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงให้แก้ไข ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  รายละเอียดดังนี้
         1.กองช่างสุขาภิบาล ขอแก้ไขเป้าหมายผลผลิตโครงการ
         ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง (การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม)
         แผนงานเคหะและชุมชน  หน้าที่ 101 โครงการลำดับที่ 2
        1.โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่  2
            เดิมเป้าหมายผลผลิตโครงการ  จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2 จำนวน 5 จุด ดังนี้ 1. บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ถนนกลางเมืองพัฒนา 2. บริเวณสามแยกเกาะเพชร 3. บริเวณวัดช้างเผือกถนนบูรกรรมโกวิท 4. บริเวณบ้านมั่นคงโรงเรียนวิทยานุกูลนารี 5. บริเวณหนองนารีถนนรัฐวัฒนา
            แก้ไขเป็น  จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่  2  จำนวน   1 จุด บริเวณที่ทำการชุมชนที่ 14 คลองศาลา
        2.โครงการเช่าที่ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ่อกำจัดขยะมูลฝอย
            เดิมเป้าหมายผลผลิตโครงการ  เช่าที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 25 ไร่
            แก้ไขเป็น   เช่าที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 25 ไร่

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย