วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

จัดตั้งศูนย์คัดกรอง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

         ตามตำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 798/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) ไม่ให้มีการกระจายการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น และกำหนดให้ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่อาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน(ก.ม.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ฯลฯ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019(COVID-19)เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งในปัจจุบันได้มีชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังหรือกักกัน และติดตามกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสในการ ที่จะแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น .....

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย