วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์