วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์