วันที่ 10 / ส.ค. / 2563

การลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา COVID-19 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะทำการสำรวจข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันแก้ไขปัญหา COVID-19 ในกลุ่มของผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยงต่างๆกลับเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบ Thai QM แล้ว และผู้ที่อยู๋ในหมู่บ้าน/ชุมชนเดิมอยู่แล้วได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา COVID-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
          จึงให้ ผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มดังกล่าวมาแสดงตน เพื่อยืนยันข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาใช้ประกอบในการแสดงตน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย