วันที่ 04 / มิ.ย. / 2563

พบปะพูดคุยและมอบนโยบาย กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

      เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์คัดกรองยาเสพติด ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเด่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ พบปะพูดคุยและมอบนโยบาย กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (ใหม่) ที่เริ่มปฏิบัติงานวันแรก จำนวน 8 ราย ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และ จัดบริการด้านสาธารณสุขคลอบคลุมทุกชุมชน และ เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขที่สอดคล้องทันต่อสถานการณ์กับสภาวะสุขภาพของท้องถิ่นต่อไป

พบปะพูดคุยและมอบนโยบาย กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

พบปะพูดคุยและมอบนโยบาย กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

พบปะพูดคุยและมอบนโยบาย กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด