วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

     อาศัยอำนาจตามความมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อประกาศไว ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ และข้อ 23 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562 ได้ขยายไปเป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
     เทศบาลเมองเพชรบูรณ์จึงได้ดำเนินการตามข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตามลำดับที่ระบุในประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จะได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย