วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 7)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 7)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

----------------------------

     อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงให้แก้ไขงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) และโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล ขอแก้ไขชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง (การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  1. โครงการจัดสร้างหอศิลปกรรมถมอรัตน์

เดิมชื่อโครงการ  โครงการจัดสร้างหอศิลปกรรมถมอรัตน์

 แก้ไขเป็น  ก่อสร้างหอศิลปกรรมถมอรัตน์ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

2. กองช่าง ขอแก้ไขงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน(การพัฒนาด้านไฟฟ้า)

แผนงานเคหะและชุมชน

  1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าและระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลฯ

เดิม          งบประมาณปี 2563    1,000,000 บาท

              งบประมาณปี 2564             -      บาท

              งบประมาณปี 2565             -      บาท

แก้ไขเป็น  งบประมาณปี 2564    1,000,000 บาท

              งบประมาณปี 2565    1,000,000 บาท
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน(การพัฒนาด้านน้ำอุปโภค – บริโภค)

แผนงานเคหะและชุมชน

  1. โครงการขยายเขตแนวประปาและระบบจำหน่ายน้ำประปาภายในเขตเทศบาลฯ

เดิม         งบประมาณปี 2563    1,000,000 บาท

              งบประมาณปี 2564             -      บาท

              งบประมาณปี 2565             -      บาท

แก้ไขเป็น  งบประมาณปี 2564    1,000,000 บาท

               งบประมาณปี 2565    1,000,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย