วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการดำเนินงาน Home Ward

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คลินิกครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินการ Home Ward โดยมีนายสมยส แสวงสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กล่าวรายงาน มีคณะกรรมการ Care giver จิตอาสา ตัวแทนชมรม เข้าร่วม

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการดำเนินงาน Home Ward

     ด้วยผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการการดูแลระยะยาว มีจำนวน 120 คน แบ่งเป็น ผู้ป่วยติดบ้าน 72 คน ผู้ป่วยติดเตียง 48 คน และมีกลุ่มที่ใส่สายต่างๆมีแผล กดทับ 10 คน มี Care giver ทั้งหมด 18 คน ที่ให้บริการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ทางคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการทำงานของ Care giver และทีมหมอครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงสามารถเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว และการบริการได้มาตรฐาน ลดอุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการดูแลทั้งผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และผู้ดูแล และเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ได้อย่างถูกต้อง


นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการดำเนินงาน Home Ward

     โดยแบ่งการอบรมออกเป็นทั้งหมด 4 ครั้ง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการดำเนินงาน Home Ward

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด