วันที่ 10 / ก.ค. / 2563

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 8)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

----------------------------

อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงให้แก้ไขเป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

สำนักปลัดเทศบาล ขอแก้ไขเป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมเมือง

          (การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมหลักเมือง (Lakmuang Civic center)

เดิมเป้าหมายผลผลิตของโครงการ 

           1. ก่อสร้างศูนย์ประชุมหลักเมือง

           2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

           3. ปรับปรุงภูมิทัศน์

               ฯลฯ

 แก้ไขเป็น

            1. ก่อสร้างศูนย์ประชุมหลักเมือง

           2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์

           3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

           4. พื้นที่ลานอเนกประสงค์

           5. ปรับปรุงผิวจราจรยกระดับบ่อพัก ปูพื้นบล็อคทางเท้า ขอบคันหินรางตื้น และไฟฟ้าส่องสว่าง

           6. ก่อสร้างห้องน้ำรวมสาธารณะ

               ฯลฯ

เดิม        งบประมาณปี 2563      100,000,000   บาท

            งบประมาณปี 2564      100,000,000    บาท

            งบประมาณปี 2565                -           บาท

แก้ไขเป็น งบประมาณปี 2565      100,000,000    บาท  

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่   23   มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย