วันที่ 06 / ส.ค. / 2563

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

      ตามที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้บริษัท เซ้าอีสท์เอเชียเทคโนโลยี่ จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างอาคารส่วนขยายของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น
      ในกระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 และจะทำการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
      บริษัทที่ปรึกษาจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 บนเว็ปไซต์ของหน่วยงานของท่าน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย