วันที่ 28 / พ.ย. / 2563

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล

      เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นายพิชัย แตรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และพนักงานร่วมอบรม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล

      ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น และหลายรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้น โดยธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะอัคคีภัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำให้ทรัพย์สินของประชาชน หรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย ให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ทักษะความเข้าใจ ในการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ โดยมีพนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ได้รับเกียรติจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาวสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในการใช้อุปกรณ์ในการสาธิตดับเพลิง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน