วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        ด้วย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ตราบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากสถาเทสบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมสภาเทศบสลเมืองเพชรบูณณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่องวันที่ 25 สิงหาคม 2563 และผู้ว่าราขการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจาราณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย