วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564

                                                             ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
                                            เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564
                                          .......................................................................
 
       อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้แก่ผู้เสียภาษี แต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย