วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

                     ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
      เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่อันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

         ตามที่ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ในประเทศไทยพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงยังพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากประเทศเพื่อนบ้านในบางจังหวัด ซึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลตรวจเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) จำนวน 1 รายซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัตว์น้ำในตลาดสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชบูรณ์ ได้มีคำสั่งที่ 3197/2563 เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย