วันที่ 27 / ม.ค. / 2564

พบหมีกสายที่คาดว่าเป็น หมีกสายวงฟ้า (Blue- finged octopus) ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัด ปทุมธานี

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าได้รับแจ้ง จากประชาชนทางสื่อออนไลน์เฟซบุ๊กของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบหมีกสายที่คาดว่าเป็น "หมีกสายวงฟ้า (Blue- finged octopus)" ขายปะปนอยู่กับหมึกสายอื่น ๆ บริเวณตลาดนัดในเขตจังหวัด ปทุมธานี เนื่องจกหกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภคหรือสัมผัส ส่วนที่เป็นพิษ จากข้อมูลทางวิชาการ พิษของหมึกดังกล่าวไม่สลายตัวด้วยความร้อนและเป็นพิษต่อระบบประสาท เมื่อได้รับพิษอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมง โดยลักษณะเด่นของหมึกสายดังกล่าว คือ มีวงสีฟ้า หรือน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด ซึ่งแตกต่างจากหมึกสายชนิดอื่น ๆ ทั่วไป และหากมีการพบเห็น สามารถแจ้งประสานไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๓ต๓ หรือ สายด่วน Green Call ๑๓๑๐

พบหมีกสายที่คาดว่าเป็น

พบหมีกสายที่คาดว่าเป็น