วันที่ 07 / มี.ค. / 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมเมืองราด อาคาร 2 ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.) ครั้งที่ 1/2564 มี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม สำหรับระเบียบวาระที่สำคัญ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ผลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ เรื่องเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ก.บ.จ.พช.) ครั้งที่ 1/2564

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด