วันที่ 07 / มี.ค. / 2564

บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งวันเเรก

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์สำนักงานเทศบาลเมืองเพชบูรณ์ 
นางนงคราญ สุคนธสาคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ พันตำรวจเอก จารุพัฒน์ อรุณสวัสดิ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล และ นายธีระยุทธ ทองสุก กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งวันเเรก

          มีผู้มายื่นใบสมัครนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ได้แก่ นายเสกสรร นิยมเพ็ง (อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์) และ มีผู้มายื่นใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 คน ได้แก่ 
เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6 คน (นายกิตติศักดิ์ สังเกตุดี, นางสาวเพชรดา งามนัก, นายธีระศักดิ์ พรหมบุญ
นายอาดุลย์ แก้วแกมทอง, นายสุรพล ชูสกุล, นายสนั่น พรหมประเสริฐ)
เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 คน (นายอร่าม มีเดช, นางนิภา เจือจาน, นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ,
นางลัดดา พรหมเศรณีย์, นายกำพล โฆษิตานนท์, นายจิณณวัฒน์ สุขอยู่)
เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 6 คน (นางการเกตุ สังเกตุดี, บุปผา ขุนทอง, นายอานนท์ แจ่มศรี, นายคมกริช
ผโลศิลป์, นายเอนก สิงห์คา, นางสาวนันท์ชญาณ์ ไพฑูรย์รังสฤษดิ์)

บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งวันเเรก
 
บรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งวันเเรก
ปฏิพัฒน์ นาควันดี ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ
คมสันต์ ราชวงษา ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด