วันที่ 07 / มี.ค. / 2564

วันที่ 2 ของการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

          วันที่ 2 ของการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นางนงคราญ สุคนธสาคร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์พร้อมเจ้าหน้าเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 2 ของการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

          มีผู้มายื่นสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ได้แก่ นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ (อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์) และ ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 18 คน ได้แก่
เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 6 คน ประกอยด้วย (นายธวัช บ่อพิมาย, นางสาวอภิรัตน์ วงศ์บุตรดี, นางสาวพราววดี พงษ์สิทธิศักดิ์, นางเสมียน จันทร์คง, นายอำนวย ดงหิ่ง, นายสมศักดิ์ คงวิเศษ)
เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย (นายธนภัทร อุตแก้ว, นางสาวนิชากรณ์ รัตนทอง, นางสีแพร มั่นคงดี, นายภัทรดร พีรชารุจธร, นางราณี ไชยชะอุ่ม, นายพิทยา ขาวสะอาด)
เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย (นายชัยพร หาพุทธา, นายจีระศักดิ์ แสงวิจิตรประชา, นางจันทร์ทิพย์ นิทัศกาญจนานนท์, นายธนศักดิ์ โฆษิตานนท์, นายชุมพล ลิขิต, นายชาญ เคลือบบุญศร)

วันที่ 2 ของการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 2 ของการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ปฏิพัฒน์ นาควันดี ปชส.ทม.พช. / รายงาน-ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ
กุลธร เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด