วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

 ----------------------------

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        (พ.ศ. 2561 - 2565) มีมติเห็นชอบในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย