วันที่ 21 / มิ.ย. / 2567

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

*******************

                   ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก
                   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หมวด 5 ข้อ 26 (2) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย