วันที่ 14 / พ.ค. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง กำหนดพื้นที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

          ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๗๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายและกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ ๑๐ ห้ามผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ขายในลักษณะเร่ขาย และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่ ๑๖) และ (ฉบับที่ ๒๐ โดยมาตรการสำหรับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลักษณะเร่ขาย ให้มีมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำหนดลักษณะการขาย ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดสถานที่สำหรับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ลักษณะเร่ขาย ให้มีพื้นที่ขายประจำในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคโดยเคร่งครัด ดังนั้นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงกำหนดพื้นที่ขายของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มาตรการ ดังนี้

          ๑ หน้าตลาดเทศบาล ๑ (ตลาดสองชั้น) และฝั่งตรงข้าม

          ๒ หน้าหอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ ศาลหลักเมืองเพชรบูรณ์

          ๓) หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ด้านหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัยพื้นที่อื่นๆ ที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กำหนดให้ขาย

          ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย