วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561

 

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

----------------------------

          ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

          อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 5 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) แก้ไข (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ต่อไป

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย