วันที่ 03 / ส.ค. / 2564

ประกาศคำสั่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

คำสั่งเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

ที่ ๑๒๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

          ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ เอกูนวีสติ และส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเทศบาล บทที่ ๔ เทศบาลเมือง มาตรา ๕๓ และ ๕๔

          เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ตามอำนาจหน้าที่ฯ ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๕

          ข้อ ๒๖๔ ในกรณีไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดเทศบาล เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งพนักงานเทศบาลในเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้า ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ นายกเทศมนตรีจะแต่งตั้งพนักงานเทศบาลซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนได้

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย