วันที่ 22 / ก.ย. / 2564

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาล เป็นประธาน การประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)

โดยมีระเบียนวาระที่สำคัญ เช่น เรื่องเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อบริการประชาชนที่เจ็บป่วยจาการ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ็บป่วยจากโรคอื่นๆ การจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ชนิด 6 ล้อ โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมลานจอดรถ บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านเด่น โครงการก่อสร้างระบบท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพระพุทธบาท 7 ชุมชน 14 คลองศาลา ซอยเพชรเจริญ 12 ชุมชน 15 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแผ่นพื้นปิดราง บริเวณสวนสาธารณะหนองนารี โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED บริเวณถนนสันติสุข บริเวณถนนเกตุปัญญา – ถนนเจริญพัฒนา โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ออกกำลังกายนครบาลเพชรบูรณ์ โครงการปรับปรุงลู่วิ่งและลาน ค.ส.ล. พร้อมที่ออกกำลังกาย บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
กุลธร​ เจริญพุฒ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด