วันที่ 22 / ก.ย. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่องการขายทอดตลาด พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน ๘,๑๑๖ รายการ ราคากลางขั้นต่ำ จำนวน ๓๑,๔๘๙ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖ㆍ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๑๔๐๕.๒/ว ๘๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่องการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีสาระสำคัญตาม ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖ ที่แนบมาพร้อมนี้

          เพื่อให้การดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการเป็นที่ทราบโดยแพร่หลาย จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และปิดประกาศ ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบที่ 1
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบที่ 2