วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

          ด้วยสภาเทศบาลเพชรบูรณ์ จำดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเรือ่งและญัตติที่จะนำเข้าสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้