วันที่ 07 / ธ.ค. / 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 ----------------------------

          ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ไปแล้วนั้น

          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย