วันที่ 22 / ก.ย. / 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมหัวหน้าส่วน ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร. เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 วาระสำคัญในครั้งนี้ คือการพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) และ โครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระพึ่งพึงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพึง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในการนี้มี นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายอร่าม มีเดช ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน อสม. ผู้แทนชุมชน และ คณะกรรมการส่วนอื่นๆ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564

สมเกียรติ งามนิล ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งหมด
รวมรูปทั้งหมด