วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ตราบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้รับความเห็นชอบจากสถาเทสบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และผู้ว่าราขการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจาราณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย