วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การเปิดการจำหน่ายสินค้าบริเวณ ถนนคนเพ็ด-ชะ-บูน ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

                                     ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง การเปิดการจำหน่ายสินค้าบริเวณ ถนนคนเพ็ด-ชะ-บูน ของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
          ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ - ฉบับที่ ๓๙)

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้