วันที่ 23 / มี.ค. / 2566

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วม การสัมมนา "การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วม การสัมมนา "การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วม การสัมมนา "การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

การสัมมนา "การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ หรือผู้แทน เข้าร่วม
ด้วยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดการสัมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมนา จากกลุ่มภาคเหนือ จำนวน 9 จังหวัด เพื่อเป็นการทำความเข้าใจ เร่งรัด ผลักดันให้แผนงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูงให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ ต่อไป

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วม การสัมมนา "การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ร่วม การสัมมนา "การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน รวมรูปทั้งหมด