วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ที่หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

พร้อมคณะ ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "ภาวะผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Transformative Leadership of Sufficiency Economy Philosophy : TL-SEP)" โดยใช้สถานที่หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในการนี้ นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ได้บรรยายพิเศษให้แก่คณะศึกษาดูงานได้รับฟัง ก่อนเยี่ยมชมหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

 ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

 ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วรรณา ประยุกต์วงศ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ-รายงาน รวมรูปทั้งมหมด