วันที่ 25 / พ.ค. / 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมดังกล่าว ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้