วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทสบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

ตามประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้กำหนดให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดสามสิบวัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้