วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยมี นางนงคราญ สุคนธสาคร ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และพนักงานร่วมอบรม

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล

ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้น และหลายรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้น โดยธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยเฉพาะอัคคีภัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำให้ทรัพย์สินของประชาชน หรือของส่วนราชการได้รับความเสียหาย จึงได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานเทศบาล

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อการป้องกันการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย ให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ทักษะความเข้าใจ ในการระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องต้นได้ โดยมีพนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ได้รับเกียรติจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในการใช้อุปกรณ์ในการสาธิตดับเพลิง

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับพนักงานเทศบาล

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช./รายงาน
ธวัชชัย​ อินทรศร​ ปชส.ทม.พช./ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด