วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชาญอนุสรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้นำชุมชนและนักศึกษาเข้าร่วมอบรม

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูล

ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมดำเนินการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้จัดทำข้อเสนอโครงการการพัฒนาสุขภาวะชุมชนเมือง สู่ความเป็นเพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูล

ทั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยศูนย์พัฒนาสุขภาวะชุมชนเมืองฯ ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล เพื่อพัฒนาทักษะผู้เก็บข้อมูลตำบล ฝึกปฏิบัติการลงระบบโปรแกรมข้อมูลตำบล และ วางแผนจัดทำการเก็บข้อมูลตามครัวเรือนเป้าหมาย โดยได้อบรมในระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้าอบรมจำนวน จำนวน 150 คนมีวิทยากรจากศูนย์วิชาการภาคเหนือ สสส.เป็นวิทยากร

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูล

สวัส ภสิริหิรัญ ปชส.ทม.พช. / รายงาน
ธวัชชัย อินทรศร ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด
สมเกียรติ งามนิล ปชส.ทม.พช. / ถ่ายภาพ รวมรูปทั้งหมด