วันที่ 04 / ก.ค. / 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้