วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ มีเรื่องและญัตติที่จะนำเข้าสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้