วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดสามสิบวัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 กำหนดว่าด้วยการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้