วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
*******************

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นหลัก

          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) หมวด 5 ข้อ 26 (2) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้