วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้