วันที่ 25 / ก.ย. / 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

----------------------------

ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับ     ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ไปแล้วนั้น

                   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และใช้ความต่อไปนี้แทน ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้