วันที่ 07 / ต.ค. / 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561

ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 3)

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

----------------------------

ตามที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับ     ความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

                   อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 4 ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย        การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)          พ.ศ. 2561 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไข (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้