วันที่ 03 / มิ.ย. / 2566

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

          ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รวม 15 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 กำหนดว่าการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้