วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. มีรายละเอียดวาระการประชุมดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้