วันที่ 07 / ธ.ค. / 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเพชรบูณ์ เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยสภาเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จะดำเนินการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพอนุสรณ์เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่จะนำเข้าสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารายละเอียดตามเอกสารที่ปรากฏตามเอกสารแนบมานี้

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้