วันที่ 06 / ธ.ค. / 2566

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

          ด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้